Směrnice pro ochranu osobních údajů při náboru

Verze 1.2, naposledy aktualizována: 24. června 2020

JetBrains Group, jmenovitě JetBrains s.r.o., Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 00, Česká republika a další společnosti skupiny JetBrains (dále jako "my"), přistupují k ochraně osobních údajů jako k nedílné součásti svých závazků vůči uchazečům o zaměstnání.

My společně jako správci osobních údajů určujeme kategorie a účely zpracování osobních údajů. Zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání v souladu s touto směrnicí. Společně řídíme zpracování osobních údajů a neseme zodpovědnost za zpracování vašich osobních údajů. Získáváme vaše osobní údaje od vás nebo od osob, které uvádíte v přihlášce do výběrového řízení a které poskytují reference. Jsme rovněž zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů tak, jak je popsáno v této směrnici. U společnosti JetBrains, s níž jste ve smluvním vztahu, uplatňujte, prosím, svá práva dle této směrnice.

V zájmu zajištění ochrany Vašich osobních údajů v rámci celé skupiny JetBrains jsme implementovali standardní smluvní doložky Evropské Unie. V důsledku toho mohou být Vaše osobní údaje bezpečně sdíleny s dalšími společnostmi v naší skupině, které se nacházejí v zemích mimo EHP, které nevyžadují úroveň ochrany údajů podobnou jako je tomu v EU (jako například Rusko). Pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu na privacy@jetbrains.com.

Tento dokument poskytuje informace o tom, které typy osobních údajů zpracováváme v rámci procesu náboru. Naleznete zde informace o zpracování osobních údajů na základě poskytnutého souhlasu nebo z jiných oprávněných důvodů, o účelech, pro které jsou údaje zpracovávány, a jaká práva a povinnosti máte ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů.

 1. Zpracováváme některé z těchto osobních údajů pro společně definované účely. Ty mohou zahrnovat:
  • a. údaje o totožnosti, včetně, zejména křestního jména a příjmení, pohlaví, titulu, data narození a fotografie;
  • b. kontakty, jimiž jsou osobní údaje umožňující vás kontaktovat, zejména kontaktní adresa, telefonní číslo a emailová adresa;
  • c. údaje vztahující se k praxi, jimiž jsou zejména informace o vašem vzdělání, absolvovaných školeních, předchozí praxi a referencích;
  • d. posouzení vhodnosti, což znamená údaje, které používáme k posouzení toho, zda jste vhodným kandidátem / vhodnou kandidátkou na konkrétní pozici, zejména naše posouzení vašeho výkonu v průběhu pohovoru a výsledku testů.
 2. V průběhu procesu náboru zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:
  • a. Proces náboru

   Používáme vaše údaje o totožnosti a kontaktech, praxi a údaje o vaší vhodnosti pro účely realizace výběrového řízení včetně screeningu uchazečů.

   Poté jsou osobní údaje zpracovány podle právního titulu plnění smlouvy, k realizaci předsmluvních opatření, např. pro potřeby přípravy pracovní smlouvy nebo dohody. Vaše osobní údaje si ponecháváme pouze po dobu trvání výběrového řízení, pakliže neudělíte svůj souhlas k jejich uchování v naší databázi uchazečů.

  • b. Uchovávání vašich informací za účelem kontaktování v souvislosti s vhodnými nabídkami práce po dobu 10 let.

   Na základě vašeho souhlasu uložíme vaše osobní údaje do naší databáze uchazečů, a tak zpracujeme vaše údaje o totožnosti, kontaktech a praxi, abychom vás mohli kontaktovat, pokud se objeví vhodná pracovní příležitost. Vaše osobní údaje z databáze uchazečů nám také pomohou lépe porozumět, jací uchazeči mají zájem o pracovní pozice, jež nabízíme. S vaším souhlasem zpracováváme vaše osobní údaje až po dobu 10 let po ukončení výběrového řízení. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat na adrese privacy@jetbrains.com. Zpracování údajů před odvoláním vašeho souhlasu zůstává platné.

 3. Sdílení údajů s třetími stranami.

  Pro zpracování osobních údajů využíváme služeb třetí strany, která osobní údaje zpracovává na základě našich pokynů za účelem realizace procesu náboru. Těmito zpracovateli jsou Google a Slack. Jsme rovněž povinni poskytovat zpracovávané osobní údaje úřadům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení či orgánům dohledu, pokud o to požádají.

 4. Vaše práva ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů.

  Stejně jako my máme svá práva a povinnosti ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů, i vy máte jistá práva ve vztahu k témuž. Tato práva zahrnují:

  • a. Právo na přístup: V souladu s článkem 15 GDPR máte právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje či nikoli, a pokud ano, máte právo požádat o přístup k nim. Informace o zpracování osobních údajů zahrnují informace o účelu zpracování, kategoriích daných osobních údajů a osobách, kterým vaše osobní údaje byly nebo mohou být sděleny. Toto však není právo absolutní, přičemž zájmy jiných osob mohou vaše právo přístupu omezit. Máte také právo obdržet kopii vašich osobních údajů, jež jsou předmětem zpracování. V případě vyžádání dodatečných kopií můžeme požadovat úhradu přiměřeného administrativního poplatku.
  • b. Právo na opravu: V souladu s článkem 16 GDPR máte právo na to, abychom opravili nesprávné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování osobních údajů máte právo na doplnění neúplných údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  • c. Právo na výmaz (právo být zapomenut) : V souladu s článkem 17 GDPR máte právo požádat o výmaz vašich osobních údajů. Mějte, prosím, na paměti, že budeme nadále uchovávat vaše osobní údaje, pokud jsou nezbytné pro:
   • i. plnění našich zákonných povinností;
   • ii. účely archivace, historického nebo vědeckého výzkumu či pro statistické účely; nebo
   • iii. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • d. Právo na omezení zpracování: V souladu s článkem 18 GDPR máte právo na požadavek, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou dané osobní údaje řádně označeny a mohou být námi zpracovány pouze pro konkrétní účely.
  • e. Právo na přenositelnost údajů: V souladu s článkem 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a/nebo právo požádat o předání těchto údajů jiné osobě.
  • f. Právo vznést námitku: Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 7 III GDPR, můžete váš souhlas kdykoli odvolat. Prohlášení o odvolání souhlasu musí být adresováno zaměstnavateli a musí být učiněno písemně nebo doručeno emailem či faxem.
  • g. Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost, vztahující se ke zpracování vašich osobních údajů, u dozorového úřadu. V České republice je jím Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem na Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, tel. číslo: +420 234 665 111. Více informací naleznete zde: www.uoou.cz.

Máte-li jakékoli dotazy ve vztahu k uplatnění práv souvisejících s ochranou vašich osobních údajů, obraťte se, prosím na privacy@jetbrains.com. Vyřešíme vaši záležitost bez zbytečného prodlení, avšak nejdéle do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zvláště u složitých požadavků, jsme oprávněni prodloužit tuto lhůtu o další dva měsíce. O takovém prodloužení a jeho odůvodnění vás budeme informovat.