teamcitySshKey

var teamcitySshKey: String?

Uploaded SSH key name to load into an SSH agent