privateKey

var privateKey: String?

GitHub App private key